معرفی

مشخصات فردی

صدیقه بختیاری

نام - نام خانوادگی : صدیقه   بختیاری

پست الکترونیکی : sbakhtiyari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر -سخت افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد تهران مرکزی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی کامپیوتر -سخت افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر -معماری کامپیوتر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه فناوری اطلاعات

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387-07-01

صدیقه بختیاری
صدیقه بختیاری

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^